انگشتر عقیق زرد اصل
480,000 تومان

انگشتر عقیق زرد اصل
حکاکی زیبای لوح پرفضیلت هفت شرف

 

انگشتر فاخر عقیق زرد اصل
840,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق زرد اصل

رکاب نفیس و درجه یک فیلی دستساز

مدال عقیق زرد درجه یک
530,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح خورشیدی
۹۲۵عیار

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
580,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح پولکی
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه
آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
499,000 تومان

قاب نقره طرح قلمزنی برجسته
چنگ های برنجی(رنگ ثابت)
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
580,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح هزار چنگ مدل دار
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
530,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح قلمزنی برجسته
چنگ های برنجی(رنگ ثابت)
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
315,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

 ۳۱۵ هزار تومان

مدال عقیق زرد درجه یک
740,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین


این مدال با #حرزکبیرامام_جواد علیه السلام اختصاصی خاتم آرا روی پوست آهو دستنویس همراه با آداب و نماز به نام شما قابل سفارش میباشد

 ۶۳۰ هزار تومان

مدال عقیق زرد درجه یک
315,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

 ۳۱۵ هزار تومان

مدال عقیق زرد درجه یک
630,000 تومان


مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

 ۳۱۵ هزار تومان 


این مدال با #حرزکبیرامام_جواد علیه السلام اختصاصی خاتم آرا روی پوست آهو دستنویس همراه با آداب و نماز به نام شما قابل سفارش میباشد

 ۶۳۰ هزار تومان 

مدال فاخر و نفیس عقیق زرد درجه یک
538,000 تومان

مدال فاخر و نفیس عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح پولکی
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

 ۵۳۸ هزار تومان

انگشتر عقیق زرد درجه یک
430,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی طرح شبکه
۹۲۵عیار

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹فروردین

 ۳۸۸ هزار تومان

انگشتر عقیق زرد درجه یک
328,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی
طرح اشک و شبکه
۹۲۵عیار

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹فروردین

 ۲۸۸ هزار تومان

انگشتر عقیق زرد درجه یک
368,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی طرح شبکه
۹۲۵عیار

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹فروردین

 ۳۲۸ هزارتومان

انگشتر عقیق زرد درجه یک
458,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی
طرح برگ‌و شبکه
۹۲۵عیار

انگشتر عقیق زرد درجه یک
368,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی
طرح هشت چنگ
۹۲۵عیار

انگشتر عقیق زرد درجه یک
458,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب زیبای نقره (طرح انگشتر سردار سلیمانی)
۹۲۵عیار

انگشتر عقیق زرد درجه یک
458,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی طرح شبکه
(چنگ برنجی و رنگ ثابت،)

انگشتر عقیق زرد درجه یک
430,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی طرح شبکه
۹۲۵عیار

انگشتر عقیق زرد درجه یک
458,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب زیبای نقره طرح شبکه یا حسین
(چنگ برنجی و رنگ ثابت،)
۹۲۵عیار

انگشتر عقیق زرد درجه یک
468,000 تومان

انگشتر عقیق عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی اشکی
۹۲۵عیار

انگشتر عقیق زرد درجه یک
488,000 تومان

انگشتر عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره طرح مدل جغه
طرح قلمزنی برجسته
۹۲۵عیار

انگشتر عقیق زرد درجه یک
488,000 تومان

انگشتر عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره صفوی طرح شبکه
با چنگ های طرح هلال
۹۲۵عیار