انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
365,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره با چنگ های زیبا
بازو پیچ
و گا برجسته
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
365,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره با چنگ های زیبا
بازو پیچ
و گا برجسته
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر فاخر عقیق یمنی درجه یک
630,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق یمنی درجه یک
با تراش الماسه بسیار زیبا

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
288,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
288,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره صفوی
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
340,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح زیرخاکی
و گا برجسته
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
348,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح شبکه
با چنگ های ظریف و زیبا
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
340,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح شبکه
بازو دوخط
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
315,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره شبکه
چهارچنگ
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
298,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح هلال و شبکه
بازو دوخط
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زنانه عقیق زرد درجه یک
315,000 تومان

انگشتر زنانه عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره طرح زیرخاکی
و قلمزنی برجسته
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق زرد درجه یک
268,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره طرح شبکه
بازو دوخط
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
298,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح هلال و شبکه
بازو دوخط
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
340,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح زیرخاکی
و گا برجسته
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
288,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح پاپیون چهارچنگ
و گا برجسته
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
298,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره
بازو طرح گل
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
299,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح چهارچنگ
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
340,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح قلمزنی برجسته
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
288,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح شبکه
بازو پیچ
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر عقیق زرد درجه یک اصل
520,000 تومان

انگشتر عقیق زرد درجه یک اصل

رکاب نقره فیلی طرح قلمزنی برجستع
(چنگ برنجی و رنگ ثابت،)
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر مردانه عقیق یمنی اصل
440,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی اصل

رکاب زیبای نقره (طرح انگشتر سردار سلیمانی)
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر مردانه عقیق یمنی یک اصل
430,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی یک اصل

رکاب نقره صفوی
طرح هشت چنگ
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر مردانه عقیق یمنی اصل
640,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی اصل

رکاب نقره صفوی بغل گل
با اره کاری های منظم
تمام هنر دست
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر مردانه عقیق یمنی اصل
430,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی اصل

رکاب نقره صفوی
طرح اشک و شبکه
عیار۹۲۵