انگشتر فاخر عقیق یمنی درجه یک
630,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق یمنی درجه یک
با تراش الماسه بسیار زیبا

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
318,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
340,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره صفوی
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
430,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره با چنگ های زیبا
بازو پیچ
و گا برجسته
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
380,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح زیرخاکی
و گا برجسته
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
388,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح شبکه
با چنگ های ظریف و زیبا
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
388,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح شبکه
بازو دوخط
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
368,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره شبکه
چهارچنگ
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
328,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح هلال و شبکه
بازو دوخط
عیار۹۲۵

انگشتر زنانه عقیق زرد درجه یک
315,000 تومان

انگشتر زنانه عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره طرح زیرخاکی
و قلمزنی برجسته
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
430,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح هلال و شبکه
بازو دوخط
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
388,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح زیرخاکی
و گا برجسته
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
318,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح پاپیون چهارچنگ
و گا برجسته
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
388,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره
بازو طرح گل
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
430,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره با چنگ های زیبا
بازو پیچ
و گا برجسته
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
338,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح چهارچنگ
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
358,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح قلمزنی برجسته
عیار۹۲۵

انگشتر زیبای زنانه عقیق یمنی اصل
388,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق یمنی اصل

رکاب نقره طرح شبکه
بازو پیچ
عیار۹۲۵

انگشتر عقیق زرد درجه یک اصل
570,000 تومان

انگشتر عقیق زرد درجه یک اصل

رکاب نقره فیلی طرح قلمزنی برجستع
(چنگ برنجی و رنگ ثابت،)
عیار۹۲۵

انگشتر مردانه عقیق یمنی اصل
588,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی اصل

رکاب زیبای نقره (طرح انگشتر سردار سلیمانی)
عیار۹۲۵

انگشتر مردانه عقیق یمنی یک اصل
540,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی یک اصل

رکاب نقره صفوی
طرح هشت چنگ
عیار۹۲۵

انگشتر مردانه عقیق یمنی اصل
740,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی اصل

رکاب نقره صفوی بغل گل
با اره کاری های منظم
تمام هنر دست
عیار۹۲۵

انگشتر مردانه عقیق یمنی اصل
540,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی اصل

رکاب نقره صفوی
طرح اشک و شبکه
عیار۹۲۵

ناموجود
انگشتر زیبای زنانه عقیق زرد درجه یک
268,000 تومان

انگشتر زیبای زنانه
عقیق زرد درجه یک

رکاب نقره طرح شبکه
بازو دوخط
عیار۹۲۵